Algemene Voorwaarden D. Ruiter Kozijnen B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor overeenkomsten van koop en verkoop of aanneming van werk, al dan niet met of zonder montage, gesloten door D. Ruiter Kozijnen B.V.

1.2 Aan de volgende in deze voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de volgende betekenis toegekend: a Koper: die partij die in het kader van deze voorwaarden koopt, werk opdraagt of in wiens opdracht werk uitgevoerd wordt. b Verkoper: die partij die in het kader van deze voorwaarden verkoopt, werk opgedragen krijgt of werk uitvoert. c Werk: het in de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, omschreven werk dat gerealiseerd dient te worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

2.1 Het door Verkoper onder deze algemene voorwaarden – inclusief de door haar uitgebrachte aanbiedingen – verrichte of verstrekte Werk (hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen) blijft – behoudens tussen partijen gemaakte andersluidende schriftelijke afspraken – eigendom van Verkoper. Niets in deze algemene voorwaarden noch in enige uitgebrachte aanbiedingen van Verkoper strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van enig recht van intellectueel eigendom in de ruimste zin des woords. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Verkoper – dan wel haar werknemers – vervaardigde werken c.q. tekeningen of modellen komen toe en behoren aan Verkoper. Het is Koper – zonder schriftelijke voorafgaande toestemming – niet toegestaan om de voornoemde werken op enigerlei wijze openbaar te maken noch te verveelvoudigen al dan niet in gewijzigde vorm.

2.2 Koper staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de Verkoper gebezigde fabricage- of constructiemethoden, anders dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt, behoudens voor zover strikt noodzakelijk voor het betreffende werk.

3. Prijs

3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Offertes en aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 dagen. Zij zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de door D. Ruiter Kozijnen B.V. gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden.

3.3 Vanaf € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) geschiedt de levering franco, in welk bedrag verzekeringspremie’s niet zijn opgenomen. Voor leveringen met een offertebedrag beneden € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) geschiedt het vervoer af fabriek of af magazijn. Wanneer Verkoper gevraagd wordt toch vervoer te regelen, dan worden de kosten incl. verzekeringskosten in rekening gebracht.

3.4 Indien na het uitbrengen van een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst lonen, sociale lasten, of materiaalprijzen worden verhoogd, zullen de prijzen of zal de prijs dienovereenkomstig worden verhoogd overeenkomstig de “Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991”, dan wel indien deze niet meer bestaat, een daarvoor in de plaats getreden regeling, dan wel indien niet uitdrukkelijk een regeling daarvoor in de plaats is getreden, een bij het Werk passende regeling.

3.5 Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt aangemerkt de datum van aanbieding.

3.6 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de Verkoper zijn aanbieding heeft gedaan in werking treden, komen voor rekening van de Koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Verkoper die gevolgen had kunnen voorzien op die dag.

3.7 Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij Verkoper schriftelijk anders heeft bericht. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de Verkoper op verrekening van meerwerk onverlet.

3.8 Prijswijzigingen, voorvloeiend uit dit artikel, zullen door Verkoper bij de Koper in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende betalingstermijn of zoveel later als Verkoper noodzakelijk acht, doch uiterlijk drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst.

3.9 Aanvullende betalingen, waaronder niet begrepen een recht op schadevergoeding, waarop Verkoper aanspraak kan maken op grond van deze voorwaarden of de overeenkomst, kunnen door Koper per direct bij verschuldigdheid door Koper in rekening worden gebracht, doch uiterlijk drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst.  

4. Levertijd en overmacht

4.1 Leveringstermijnen of termijnen voor de uitvoering van het Werk zijn geen fatale termijnen. De bepaalde termijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: a de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b de dag waarop de definitieve (werk)tekeningen of stukken zijn goedgekeurd door Koper, benodigd voor de levering of uitvoering van het Werk, zoals overeengekomen. c de dag van ontvangst door de Verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2 De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructie en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

4.3 Indien op verzoek van de koper de inmeting door D. Ruiter Kozijnen B.V. plaatsvindt en hierbij wordt geconstateerd dat de overeenkomst om bouwtechnische redenen niet ongewijzigd kan worden uitgevoerd, zal het noodzakelijke meer- of minderwerk worden verrekend.

4.4 De Koper is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem voorgeschreven bouwstoffen, dan wel van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de Verkoper een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.

4.5 De Koper is aansprakelijk voor vertragingen die optreden in leveringen van door hem voorgeschreven bouwstoffen, dan wel van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de Verkoper een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze leverancier of tenzij de vertraging de Verkoper is toe te rekenen.

4.6 In overleg met Koper zal een datum voor de (eerste) levering of (aanvang met) de uitvoering van het Werk worden bepaald en indien nodig de snelheid van de leveringen of de uitvoering van het Werk worden vastgesteld. Verkoper spant zich in de bepaalde data na te komen. Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor de voor Koper uit enige overschrijding van de data voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid schriftelijk door Verkoper is aanvaard of deze niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, zulks te bewijzen door Koper.

4.7 Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst of delen daarvan, ten gevolge van overmacht, onvoorziene omstandigheden of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft Verkoper het recht om buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel buitengerechtelijk de overeenkomst aan te passen op de voor Koper minst bezwarende wijze, zodat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Verkoper het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen. De schade door winstderving wordt bij deze tussen partijen bindend vastgesteld op tenminste 25% van het voor de gehele koopsom inclusief omzetbelasting te betalen bedrag.

5. Eigendom en risico

5.1 De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering zijn aangeboden en zonder rechtsgeldige reden door de Koper niet zijn afgenomen. In het laatste geval kan de Verkoper aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag.

5.2 Indien Verkoper montagewerkzaamheden dient te verrichten, zijn zaken voor risico van Koper overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, waarbij als moment van levering heeft te gelden het moment waarop Verkoper de zaken levert op de plaats waar de montagewerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Van deze risico-overgang is uitgesloten: beschadiging of tenietgaan van zaken die ontstaan door doen of nalaten van Verkoper.

5.3 Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor tot het moment waarop Koper aan zijn volledige betalingsverplichting jegens Verkoper heeft voldaan, voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Koper wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de zaken voor Verkoper te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van Verkoper op te slaan, dan wel te bewaren. Koper zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de zaken niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van Koper vereist, dat zaken worden overgedragen.

5.4 Indien Koper op de uiterste dag van betaling niet aan zijn betalingsverplichting jegens Verkoper heeft voldaan of Koper ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim verkeert, voor zover geen uiterste datum voor betaling van kracht is, is Verkoper gerechtigd alle zaken, waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen van Koper. Koper machtigt Verkoper op voorhand om alle betreffende zaken op Kopers kosten te doen retourneren. Koper geeft Verkoper of diens aangewezen vertegenwoordiger tevens op voorhand toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats etc. te betreden voor de uitoefening van het bepaalde in dit artikel.

6. Reclames, garanties, aansprakelijkheid

6.1 De goederen worden afgeladen op een door Koper aangewezen en goed bereikbare plaats. Het lossen van de door D. Ruiter Kozijnen B.V. geleverde goederen geschiedt door en voor risico van de Koper.

6.2 De Koper dient voor het lossen van de goederen voldoende personeel beschikbaar te stellen.

6.3 Keuring dient door de Koper bij aflevering of bij aankomst op het werk voor of althans terstond na het afladen in het bijzijn van de chauffeur te geschieden. De Koper dient bij ontvangst schriftelijk te verklaren welke van de door hem gekochte goederen hij in orde heeft ontvangen. De ontvangstbevestiging houdt in dat de door Koper aanvaarde goederen zijn goedgekeurd.

6.4 Bij vervoer door derden is de Koper verplicht om bij gebleken beschadigingen van de zaken, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op straffe van verval van het recht om zich op deze beschadigingen te kunnen beroepen.

6.5 De kwaliteit van de zaken en de daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken of materialen gelden.

6.6 De geleverde houten goederen worden voorzien van een beschermende grondlaag van ongeveer 130 mu.

6.7 In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, uit welken hoofde dan ook, is de Verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd van Verkoper of derden aan wie de zaken zijn overgegaan, dan wel met wie Verkoper heeft gecontracteerd. Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper geleverde zaken waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Verkoper in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Verkoper verzekerd is of in alle redelijkheid verzekerd had behoren te zijn.

6.8 Wanneer Verkoper tevens montagewerkzaamheden verricht is de Verkoper niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het Werk, zodra het Werk aan Koper is opgeleverd, behoudens voor zover er sprake is van een tekortkoming die aan Verkoper is toe te rekenen, die niet tijdens de uitvoering dan wel voor of bij de oplevering redelijkerwijs door de Koper onderkend had kunnen worden.

6.9
D. Ruiter Kozijnen B.V. geeft de volgende garanties:

-op de door haar geleverde houtproducten 5 jaar

-op het hang- en sluitwerk 1 jaar

-op het schilderwerk 2 jaar, mits voorzien van eindtoplaag Hoogglans aflak aangebracht binnen drie maanden na levering – dit door Koper. Bij nalatigheid hiervan vervalt ook de garantie op de geleverde houten kozijnen/producten.

-op het glas in de door D. Ruiter Kozijnen B.V. geleverde kozijnen: 3 jaar op damp en stof tussen glazen met dien verstande dat deze garantie nooit ruimer is dan de garantie verstrekt door de leverancier van het glas. Deze garantie geldt niet voor ruitbreuk en/of beschadiging van het glas na aflevering.In geval van garantie wordt voor gratis vervanging van de betrokken onderdelen gezorgd.

Andere kosten, zoals arbeidskosten en gevolgschade worden niet vergoed.

Alle producten geleverd door D. Ruiter Kozijnen B.V. zijn exclusief plaatsing. De plaatsing geschiedt door, of in opdracht van de Koper zelf en komt voor zijn rekening, tenzij anders is overeengekomen. D. Ruiter Kozijnen B.V. kan geen garantie verlenen wanneer de producten door, of in opdracht van Koper niet door D. Ruiter Kozijnen B.V. zijn geplaatst, bewerkt, gemonteerd of ingebouwd.

Elke garantie vervalt indien:

-niet direct bij of terstond na aflevering is gereclameerd.

-niet binnen twee maanden na aflevering is gereclameerd.

-door Koper voorgeschreven materialen zijn gebruikt en deze materialen de oorzaak van de ondeugdelijke werking zijn.

-de koopprijs niet volledig is betaald of de garantietermijn is verstreken.

-het gebrek is veroorzaakt door ondeskundig gebruik.

-de levering op verzoek van Koper is geschied zonder houtbescherming.

6.10

  1. D. Ruiter Kozijnen B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door fouten van hulppersonen van D. Ruiter Kozijnen B.V., grove schuld daaronder begrepen. D. Ruiter Kozijnen B.V. is niet aansprakelijk voor niet-leidinggevend personeel van D. Ruiter Kozijnen B.V.
  2. Ruiter Kozijnen B.V. is niet gehouden tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade en dergelijke.
  3. Onverminderd het voorgaande en navolgende is D. Ruiter Kozijnen B.V. naast haar garantieverplichtingen niet aansprakelijk voor een bedrag groter dan 20% van de koopsom.
  4. D. Ruiter Kozijnen B.V. is bij de uitvoering van overeenkomsten met Kopers nimmer tot enige andere schadevergoeding verplicht dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.
  5. D. Ruiter Kozijnen B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding van gegevens betreffende tenaamstelling, adressering, aantallen, maatvoering, draairichting, materiaal en kleur van de elementen op de offerte of de overeenkomst, tenzij de inmeting door D. Ruiter Kozijnen B.V. zelf is verricht. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die D. Ruiter Kozijnen B.V. ten gevolge van het uitstel van levering op kredietverzekering overeenkomsten en heropslagkosten maakt.
  6. D. Ruiter Kozijnen B.V. is niet aansprakelijk voor schade bij derden, die het gevolg is van een te late, onjuiste of onvolledige levering door D. Ruiter Kozijnen B.V., indien en voor zover D. Ruiter Kozijnen B.V. door die derden wordt aangesproken zal Koper D. Ruiter Kozijnen B.V. daarvoor vrijwaren.

7. Facturering en betaling

7.1 Bij opdracht (schriftelijke en dus bindende bevestiging) dient 50% van het faktuurbedrag, inclusief B.T.W. door Koper te worden betaald aan Verkoper. De uiterste dag van betaling van de resterende 50% van het faktuurbedrag, inclusief B.T.W. is de zevende dag volgende op de dag waarop levering of montage is geschied, tenzij partijen een eerder moment van betaling zijn overeengekomen. In dat geval is het eerder overeengekomen moment de uiterste dag van betaling.

7.2 Alle betalingen, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen, dienen zonder beroep op compensatie of korting te worden voldaan.

7.3 Indien de Koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn voldoet is hij vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1 ¼ % per maand.

7.4 De uiterste dag voor betaling is een fatale termijn.

7.5 De Koper wordt geacht de factuur ontvangen te hebben op de dag volgende op de datum van de factuur, tenzij Koper anders bewijst.

7.6 De factuur wordt geacht door de Koper ontvangen te zijn na voltooiing van de (deel) prestatie waar de factuur betrekking op heeft, tenzij Koper anders bewijst.

7.7 Het is Koper onder geen enkele voorwaarde toegestaan om zijn betalingsverplichting op te schorten, dan wel zich te beroepen op verrekening.

7.8 Indien levering van zaken of werkzaamheden op verzoek van Koper wordt uitgesteld, is Koper de daarvoor overeengekomen prijs per direct verschuldigd en is Verkoper gerechtigd deze direct te factureren.

7.9 Facturering door Verkoper kan door Koper niet afhankelijk gesteld worden van handelingen die door Koper zelf verricht dienen te worden of door personen of andere derden die door Koper daartoe opdracht hebben verkregen. Indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst anders is bepaald, is Verkoper gerechtigd om alsnog tot factureren over te gaan, zonder dat aan deze voorwaarde is voldaan, wanneer Koper of de door hem ingeschakelde derde niet binnen vijf werkdagen de handeling heeft verricht. Alsdan wordt de handeling geacht zodanig vervuld te zijn, dat facturering kan plaatsvinden en vervalt het recht van Koper om deze handeling alsnog te verrichten dan wel daaraan enig hem toekomend recht te ontlenen.

7.10 Wanneer Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of besluit tot liquidatie, heeft Verkoper het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

7.11 Verkoper heeft het recht om te allen tijde zekerheid voor de betaling van zijn vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van de Koper tot het stellen van deze zekerheid, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

7.12 Indien met twee of meer Kopers gezamenlijk een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.

8. Toepassing recht en geschillen

8.1 Op deze voorwaarden en de overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of de overeenkomst waar deze op van toepassing zijn of overeenkomsten die daaruit voortvloeien zullen, bij uitsluiting van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag van het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

8.3 Het in het vorige lid bepaalde lijdt uitzondering wanneer Verkoper uitdrukkelijk kenbaar maakt aan Koper het geschil voor te willen leggen aan de bevoegde rechter, in welk geval elk recht op arbitrage vervalt. In dit geval is de rechter bevoegd die bevoegd is om te oordelen over geschillen in de woonplaats van Verkoper, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

Gezien deze bepaling dient Koper ten minste een maand voor het aanhangig maken van een procedure Verkoper te vragen kenbaar te maken bij welke instantie de procedure aanhangig gemaakt dient te worden. Indien Verkoper niet binnen veertien dagen na ontvangst van dit verzoek op dit verzoek antwoordt, is de Raad van Arbitrage bevoegd.